Posted in علم و فناوری

تحویل مرسوله توسط پهپادهای گوگل

تحویل مرسوله توسط پهپادهای گوگل: وینگ (Wing) شرکتی است که تحت مالکیت گوگل قرار دارد و فرایند تحویل بسته‌ را با پهپاد به ‌انجام می‌رساند. خبرگزاری‌های آمریکایی می‌گویند پهپادهای…