Posted in ربات چهار پا

ربات HyQReal: ربات چهارپا هوشمند

ربات HyQReal یک ربات چهارپا هوشمند بوده که قادر است یک هواپیمای شخصی را جابجا نموده و ابعاد نسبتا بزرگی دارد. محققان امیدوارند به ساختار…

Posted in ربات چهار پا

ربات SpaceBok: ربات جستجوگر هوشمند

ربات SpaceBok یک ربات جستجوگر هوشمند بوده که بصورت بالقوه می‌تواند تا دو متر به هوا بپرد. لذا این چالش وجود دارد که ربات باید…

Posted in ربات چهار پا

ربات Pleo: ربات دایناسور هوشمند

ربات Pleo یک ربات دایناسور هوشمند بوده که وقتی یکی از این ربات‌ها را از توی جعبه در بیاورید، درست مانند یک حیوان خانگی تازه…

Posted in ربات چهار پا

ربات AlphaDog: ربات حمل بار هوشمند

ربات AlphaDog یک ربات حمل بار هوشمند بوده که با ظاهری شبیه قاطر، قادر است مقادیر زیادی اسلحه و تجهیزات را در میدان جنگ برای…