Posted in ربات انسان نما

ربات Kannon: ربات بودا هوشمند

ربات Kannon یک ربات بودا هوشمند بوده که براساس آیین بودایی و برای جذب جوانان طراحی شده است. ربات Kannon نخستین خطبه خود را در…

Posted in ربات انسان نما

ربات Alex: ربات گوینده هوشمند

ربات Alex یک ربات گوینده هوشمند بوده که قادر به تکان دادن سایر اندام‌های خود مانند دست‌ها نیز هست. با این حال، ربات Alex چندان…

Posted in ربات انسان نما

ربات ai-da: ربات نقاش هوشمند

ربات ai-da یک ربات نقاش هوشمند بوده که نخستین ربات انسان‌نمایی است که می‌تواند با استفاده از دوربینی در چشمان و مدادی در دستانش افراد…

Posted in ربات انسان نما

ربات Kojiro: ربات انسان نما هوشمند

ربات Kojiro یک ربات انسان نما هوشمند بوده که دارای سنسورها و الگوریتم‌های پیچیده‌ای است که باعث می‌شود ربات بتواند غیر از تقلید ظاهری از…

Posted in ربات انسان نما

ربات Aila: ربات انسان نما هوشمند

ربات Aila یک ربات انسان نما هوشمند بوده که محققان برای مطالعه دستکاری موبایل، درک ربات و هوش مصنوعی از آن استفاده می‌کنند. ربات Aila…

Posted in ربات انسان نما

ربات CB۲: ربات انسان نما هوشمند

ربات CB۲ یک ربات انسان نما هوشمند بوده که مثل یک نوزاد، قابلیت تشخیص حالات صورت و حرکات و درک معنی چنین چیزهایی را دارد….

Posted in ربات انسان نما

ربات Telenoid: ربات انسان نما هوشمند

ربات Telenoid یک ربات انسان نما هوشمند بوده که قادر است رفتار ظاهری انسان را توسط صدای دریافتی شبیه‌سازی کند. فرض کنید در یک تله…