Posted in ربات دو پا

ربات Caudipteryx: ربات دایناسور هوشمند

ربات Caudipteryx یک ربات دایناسور هوشمند بوده که می‌تواند با سرعت‌های مختلف روی تردمیل بدود. ربات Caudipteryx برگرفته از دایناسور ” کهن‌بال”(Archaeopteryx) است. این دایناسور…

Posted in ربات دو پا

ربات Digit: ربات دوپا هوشمند

ربات Digit یک ربات دوپا هوشمند بوده که برای حمل بسته‌ها در زمانی که هیچ انسانی برای گرفتن محموله‌ها از پشت کامیون یا ون برای…

Posted in ربات دو پا

ربات Draco: ربات دوپا هوشمند

ربات Draco یک ربات دوپا هوشمند بوده که دارای دامنه حرکتی مشابه یک انسان بالغ در حرکات پا و لگن است. ربات Draco ده درجه…

Posted in ربات دو پا

ربات Ekso: ربات توانبخشی هوشمند

ربات Ekso یک ربات توانبخشی هوشمند بوده که به کمک افراد برای بهبودی پس از سکته مغزی و آسیب نخاعی می‌آید. این لباس حرکت طبیعی…